top of page

O NÁS

logo APPSR.jpg

Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky.

Je právnickou osobou a má vlastnú právnu subjektivitu.

 

Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá združuje občanov, právnické a  fyzické osoby za účelom dosiahnutia lepšieho podnikateľského prostredia, poskytuje pomoc v oblasti odborného školstva, vysokoškolského vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá podporuje všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; výchovu a vzdelávanie, podporuje oblasť kultúry a športu, ochrany životného prostredia, podporuje podnikateľov, dospelých a mládež a vytvára

podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti. Ďalším cieľom je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Asociácie podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá.

 

Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá vytvára materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Aktívne sa podieľa na realizácii kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, zdravotno–relaxačných, voľnočasových a športových aktivít, podujatí, kurzov a akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí.

Členstvo je dobrovoľné a bezplatné. V prípade záujmu má člen k dispozícii aktuálny monitoring legislatívy SR a EU, taktiež možnosť pripomienkovať na úrovni APPSR navrhovanú legislatívnu normu.

IMG_0121.JPG
KURZY
IMG_0121.JPG
DUÁLNE VZDELÁVANIE

appsr

IMG_0121.JPG
OVEROVANIE ODBORNEJ SPOSOBILOSTI

appsr

appsr

IMG_0121.JPG
VÝHODY ČLENA

appsr

bottom of page