top of page

ČLENSTVO

  • 24 hours
  • Free

Service Description

Členstvo : Členstvo je dobrovoľné a bezplatné. Členský príspevok je dobrovoľný. 1. Členom Združenia sa môže stať: a) občan, fyzická alebo právnická osoba Slovenskej republiky, alebo b) občan, fyzická alebo právnická osoba iného členského štátu Európskej únie, alebo c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, a d) súhlasí so stanovami APPSR. 2. Členstvo zaniká: a) vystúpením člena, b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho c) zánikom združenia, d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedníctva, e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin. 3. Člen má právo: a) voliť a byť volený do orgánov APPSR, b) podieľať sa na činnosti APPSR, c) obracať sa na orgány APPSR s podnetmi a návrhmi. 4. Člen má povinnosť: a) dodržiavať stanovy APPSR, b) plniť uznesenia orgánov APPSR, c) prispievať k naplneniu cieľov APPSR


bottom of page