Pokyny :

 

Žiadosť k overeniu odbornej spôsobilosti vyplňte a vlastnoručne podpíšte. Názov kvalifikácie, v ktorej uchádzač žiada o overenie odbornej spôsobilosti uveďte KADERNÍK, KOZMETIK, lebo MANIKÉR, či PEDIKÉR.

 

Úradne overená kópia sa myslí overená u NOTÁRA alebo na MATRIKE Okresného úradu .

 

Poplatok za skúšku je 200 Eur, za každú ďalšiu skúšku u toho istého uchádzača je poplatok 160 Eur. Poplatok môžete uhradiť prevodom na IBAN: SK47 0900 0000 0051 4698 8616 

pri prevode na účet do poznámky treba uviesť vaše meno a názov kvalifikácie, alebo uhraďte v hotovosti do pokladne. Doklad o úhrade poplatku je v prípade platby prevodom na bankový účet vytlačený doklad o prevode z banky či internetbankingu, alebo v prípade platby v hotovosti je to potvrdenie o príjme. 

 

Zdravotný preukaz vydáva Váš obvodný lekár, nie je to preukaz poistenca zo zdravotnej poisťovne. 

Žiadosť aj s povinnými prílohami môžete poslať poštou alebo priniesť osobne.

Temíny skúšok sú stanovené každý mesiac pre kvalifikácie KADERNÍK, KOZMETIK, MANIKÉR, PEDIKÉR.

Viac informácii poskytujeme osobne alebo telefonicky 

02/44442205, 0905123858